תנאי שימוש - אתר "cookin"

עדכון אחרון: 27 במאי , 2019

אנו, cookin (להלן – "החברה" או "אנחנו") מברכים אותך על שימושך באתר האינטרנט שלנו לביצוע הזמנת מוצרי מזון המוצעים למכירה ע"י בשלנים ביתיים בכתובת www.cookin.co.il ("האתר"). כל שימוש באתר על ידי משתמש (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה"), ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצויינים במסמך זה.

1. הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש באתר. בעצם התחברותך ו/או שימוש, כניסה, גלישה באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק למדיניות הפרטיות (להלן, ביחד – "התנאים"). אתה מסכים כי כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2. האתר והשירותים

האתר משמש כפלטפורמה קלה ופשוטה הניתנת לבשלנים ביתיים (להלן: "הבשלנים") ומאפשרת להם להציג מנות אוכל שונות שהוכנו על ידם (להלן: "המוצרים") אשר נועדו למכירה לקהל הרחב (להלן: "הרוכשים") (הבשלנים והרוכשים יכונו להלן גם "המשתמשים"), בין אם במשלוח מיידי של תוך פחות מ-24 שעות (להלן: "משלוח מיידי"), בהזמנה מראש למועד עתידי של יותר מ24 שעות (להלן: "הזמנה מראש") ו/או באיסוף ממקום הימצאותו של הבשלן (להלן: "איסוף עצמי") (בין אם משלוח מידי ובין אם בהזמנה מראש). האתר, המשמש כמתווך בין הבשלנים לבין הרוכשים, מאפשר לרוכשים, בין היתר, לקבל מידע אודות המוצרים והבשלנים, לרכוש את המוצרים המוצעים ע"י הבשלנים באמצעות האתר, וכמו-כן האתר מאפשר לבשלנים לעשות שימוש בחברת שליחויות (להלן: "המשלחים"), אשר תשנע את המוצרים מהבשלן אל הרוכש. שילוח המזון ייעשה בהתאם למדיניות המשלחים. כמו כן, מאפשר האתר לרוכשים ליצור קשר עם הבשלנים באמצעות אופציית "צור קשר עם הבשלן" שבאתר, לצורך שאילת שאלות שונות בקשר למוצרים המוצגים ע"י הבשלנים למכירה. בנוסף לכך, מאפשר האתר למשתמשים לעדכן ו/או להתעדכן בסטטוס הכנת המנות. האתר יאפשר לבשלנים לעדכן בזמן אמת את סטטוס המוצרים שהוזמנו ע"י הרוכשים, וכן את זמינותם לביצוע הזמנות נוספות עבור רוכשים. תשלום עבור המוצרים מתבצע ישירות לבשלנים, באמצעות חברות סליקה כמפורט בסעיף 4 (תשלומים) לתנאי שימוש אלו. מובהר בזאת כי החברה אינה צד לעסקה שבין הרוכשים לבשלנים.

האתר יאפשר לרוכשים להוסיף להזמנות שיבצעו מכל בשלן משקאות שונים ומוצרים נוספים.

האתר עשוי להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-"look and feel" של האתר, אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתר או דרכו (להלן – "התכנים"). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

(להלן, ביחד: "השירותים")

האתר והתכנים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובתכנים אחרים של צדדים שלישיים הזמינים באתר (לרבות מידע אודות המוצרים אשר מסופק על ידי הבשלנים המציעים אותם מוצרים) הינם באחריותו הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד – "נציגי החברה"), כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, באתר או בשירותים הניתנים באמצעותם, לרבות בקשר למוצרים.

לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר.

למען הסר ספק, יובהר כי החברה אינה מייצרת, מוכרת או מציעה למכור, מפיצה, מובילה, משווקת, אורזת, או מספקת את המוצרים לרוכשים ואינה פועלת כעסק למכירת מזון מכל סוג שהוא, אלא מספקת לבשלנים פלטפורמה אינטרנטית אשר מאפשרת להם להציג בה את המוצרים למכירה, והיא אינה צד לעסקה שבין הבשלנים לבין הקונים. לחברה אין כל שליטה והיא אינה אחראית על חוקיות המוצרים וייצורים, טיבם, כשרותם (לרבות תעודת כשרות), איכותם, כמותם, מרכיביהם או אופן אריזתם בפועל או אחסנתם. לחברה אין שליטה על התנהלותם של הבשלנים והמשלחים. ככל שהרוכשים רואים בכך צורך, החברה ממליצה להם לבדוק בקפידה וביסודיות מול הבשלנים את התאמת המוצרים לדרישותיהם, רגישותם (לרבות אלרגיות שהם סובלים מהן) וצרכיהם בטרם יבצעו רכישה של מוצרים דרך האתר.

מובהר בזאת כי החברה משמשת כמתווך בלבד בין הרוכשים לבין הבשלנים, וכי האתר מאפשר את הצגת המוצרים למכירה ע"י הבשלנים. החברה אינה צד לעסקת המכירה או להעברת התשלום בין הרוכש לבשלן, וזו תבוצע באמצעות חברות הסליקה. הפרטים והמידע המוצגים באתר ביחס למוצרים, וכן כל מידע שיימסר לרוכשים כחלק מהתקשרות ישירה בין הרוכש והבשלן הרלוונטי, נמסרים ע"י הבשלנים בלבד לפי שיקול דעתם הבלעדי, ועל כן הפרטים והמידע הנ"ל הם באחריותם המלאה של הבשלנים. לחברה לא תהיה אחריות בשום צורה ואופן לכל מצג או מידע המוצג ע"י הבשלנים באתר ו/או בכל התקשרות אחרת עם הרוכשים. מובהר בזאת כי הפרטים והמידע השונים המוצגים באתר ביחס למוצרים או ביחס לבשלנים עצמם, אשר נמסרו לחברה ע"י הבשלנים, מוצגים בתום-לב ובאחריות הבשלנים בלבד וכי אין בהצגתם משום כל המלצה, הבעת דעה או נטילת אחריות בידי החברה ביחס לטיבם, איכותם, מרכיביהם או לאופן אריזתם בפועל של המוצרים המוצעים למכירה ע"י הבשלנים.

המשתמשים מסכימים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותם וסיכונם הבלעדי.

מובהר בזאת כי החברה אינה מפיצה, מספקת, מובילה, משלחת, מעבירה או מחלקת את המוצרים מהבשלנים לרוכשים. שירות זה ניתן ע"י המשלחים עבור המשתמשים. המשתמשים מסכימים בזאת במפורש כי השימוש בשירותי המשלחים היא על אחריותם וסיכונם הבלעדי, וכי החברה, לרבות מי מעובדיה ומנהליה, לא מתחייבים כי השימוש בשירותי המשלחים ייעשה באופן נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או יינתן ללא הפסקות מפעם לפעם.

החברה לא תהא אחראית לכל טענה, דרישה או תביעה משפטית (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תביעות נזיקיות, חוזיות וכו'), כלפי המשתמשים או כלפי כל אדם אחר, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל היעדר יכולת להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בקשר עם נזקים למחשב של המשתמש ו/או מידע המאוחסן בו (לרבות מחיקה חלקית או שלמה שלו), ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנוגע למוצרים שנרכשו ע"י הרוכשים, ו/או לכל נזק הנובע בקשר עם שירותי המשלחים, ולכל נזק אחר, ככל שהיה צפוי או שלא היה צפוי. כל משתמש מצהיר בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש שלו באתר או במוצרים.

מובהר בזאת כי החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י המשתמשים.

3. חשבון משתמש

עבור רוכשים:

על מנת להשתמש בשירותי האתר כרוכש, עליך ליצור חשבון משתמש. חשבון משתמש יכלול את כל המידע שאותו תמסור או תתבקש למסור לחברה באמצעות טופס הרישום המופיע באתר, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "חשבון הרוכש"). כמו-כן, כחלק מהליך פתיחת החשבון יהיה עליך לאשר כי קראת את תנאי השימוש הללו וכי אתה מסכים להם.

שים לב: בסיום תהליך פתיחת החשבון נשלח לך אישור לכתובת הדוא"ל שמסרת לנו, על כך שהחשבון נפתח בהצלחה. כמו-כן, ככל שתהליך ההרשמה לא הסתיים בהצלחה, אנו עשויים ליצור עמך קשר על מנת לנסות ולסייע בהשלמת התהליך.

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת ליצור חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך.

אינך רשאי להחזיק יותר מחשבון אחד (1) פעיל. החשבון מוגן בסיסמא ואתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם ברצונך לשנות סיסמה, לרבות במקרה של חשש מפני פריצה לחשבונך, או לשחזר סיסמה תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות החשבון שלך או באמצעות פנייה ל-contact@cookin.co.il. כמו-כן, על מנת למחוק את החשבון, הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו: contact@cookin.co.il או ניתן למחוק חשבון ישירות באתר. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות תוכן הגולשים שצברת) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה. מובהר בזאת כי החברה יכולה להמשיך ולהחזיק בתכנים ונתונים שנצברו על ידך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע, כאמור במדיניות הפרטיות אשר זמינה בלינק מדיניות פרטיות.


עבור בשלנים:

על מנת להשתמש בשירותי האתר כבשלן, עליך ליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש יכלול את כל המידע שאותו תמסור או תתבקש למסור לחברה באמצעות טופס רישום לבשלן המופיע באתר, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "חשבון הבשלן"). כמו-כן, כחלק מהליך פתיחת החשבון יהיה עליך לאשר כי קראת את תנאי השימוש הללו וכי אתה מסכים להם.

שים לב: בסיום תהליך פתיחת החשבון נשלח לך אישור לכתובת הדוא"ל שמסרת לנו, על כך שהחשבון נפתח בהצלחה. כמו-כן, ככל שתהליך ההרשמה לא הסתיים בהצלחה, אנו עשויים ליצור עמך קשר על מנת לנסות ולסייע בהשלמת התהליך.

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת ליצור חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך.

אינך רשאי להחזיק יותר מחשבון אחד (1) פעיל. החשבון מוגן בסיסמא ואתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם ברצונך לשנות סיסמה, לרבות במקרה של חשש מפני פריצה לחשבונך, או לשחזר סיסמה תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות החשבון שלך או באמצעות פנייה ל-contact@cookin.co.il . כמו-כן, על מנת למחוק את החשבון, הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו: contact@cookin.co.il או ניתן למחוק חשבון ישירות באתר. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות תוכן הגולשים שצברת) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה. מובהר בזאת כי החברה יכולה להמשיך ולהחזיק בתכנים ונתונים שנצברו על ידך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע, כאמור במדיניות הפרטיות אשר זמינה בלינק מדיניות פרטיות.

4. תשלומים

תשלומים עבור השירותים יעובדו באמצעות צדדים שלישיים אשר מספקים שירותי סליקה לחברה ("חברות סליקה"). אנו רשאים להוסיף או לשנות את חברות הסליקה עמם אנו מתקשרים לצורך הענקת השירותים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. חברות סליקה מאפשרות לרוכש להעביר תשלומים באופן מקוון ומאובטח באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק במישרין לבשלנים. אנו לא שולטים בחברות הסליקה ואיננו קשורים עימן, שכן הן קבלנים עצמאיים ואין להן כל יחסי עובד-מעביד או יחסי סוכנות עם החברה. החברה אינה אחראית בשום אופן למעשים או למחדלים של חברות סליקה. השימוש בחברת הסליקה הוא על אחריותך בלבד. באחריותך לציית לכל התנאים המפורטים על ידי חברת הסליקה הרלוונטית בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה.

5. אספקת מוצרים; אומדני זמן וכמויות

שירותי המשלוחים יבוצעו ע"י המשלחים. ההזמנה שתבוצע ע"י רוכש באתר תישלח לכתובת שתסופק ע"י הרוכש. על המשתמש לספק כתובת מדויקת. על הרוכש להיות זמין לקבלת שיחות במספר הטלפון שהזין באתר במעמד ההזמנה וכן להיות נוכח במיקום שהזין באתר במעמד ההזמנה. במידה ולא ניתן ליצור קשר עם הרוכש במספר הטלפון שהזין באתר במעמד ההזמנה, החברה תהא רשאית לבטל את המשלוח והרוכש עלול להיות מחויב במלוא מחיר העסקה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי זמינות הרוכש תהא מחייבת הן במשלוח מיידי והן בהזמנה מראש.

במידה והעסקה מבוצעת כאיסוף עצמי, הבשלן ישמור על המוצרים שהוזמנו במשך שעה אחת לאחר המועד שנקבע לאיסוף.

כל זמן הספקה ו/או איסוף ו/או כל אומדן זמן אחר שנמסרו ע"י הבשלן ו/או חברת השליחויות, במסגרת השירותים או האתר, הינם בגדר אומדן זמן בלבד. אין התחייבות שהמוצרים יסופקו ו/או יהיו מוכנים לאיסוף באומדן שנמסר.

יחידות המידה והכמויות המופיעות באתר הן משוערות בלבד ובחזקת אומדן. יתכנו הפרשים קטנים בין הכמות המצוינת לבין הכמות שתסופק בפועל.

6. ביטולים

ביטול עסקה שאושרה באתר וכן החזר של כספי העסקה בגין ביטול כאמור יבוצע בהתאם למדיניות הביטולים של החברה, כמפורט להלן, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות שהותקנו מכוחו. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אופן ביטול הזמנות המפורט להלן יהא תקף גם במקרה של הזמנה לאיסוף עצמי.

ביטול של משלוח מיידי: רוכש לא יוכל לבטל הזמנת משלוח מיידי לאחר ביצועה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות שהותקנו מכוחו. אנו ממליצים לבדוק בעיון ובתשומת לב את פרטי ההזמנה טרם ביצועה באתר.

ביטול של הזמנה מראש: רוכש יהא רשאי לבטל את העסקה, ללא חיוב עבורה, מיד לאחר ביצוע ההזמנה באתר ולא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד המשלוח המבוקש. ביטול עסקה המבוצע תוך פחות מ-24 שעות, כאמור לעיל, יגרור חיוב מלא של הרוכש.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ייתכן ולמוצרים מסוימים המוצעים ע"י הבשלנים למכירה באתר, יהא אופן ביטול שונה מהאמור לעיל, בשל אופיים ו/או מורכבותם. היה ומוצר מסוים יהיה בעל אופן ביטול שונה מהאמור בתנאים אלו, הדבר יצויין במפורש באתר.

7. שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באפליקציה או באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים לכל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה לא חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר; (טז) להעתיק בדרך כלשהי מידע המפורסם באתר, למעט לשימוש האישי. ו/או (טח) להפר אי אלו מהתנאים.

8. פנייה אלינו באמצעות האתר

על מנת לפנות לחברה באמצעות האתר, יהיה על המשתמש למלא פרטי קשר, באמצעות לחיצה על תת-לשונית "צור קשר" באתר.

9. זכויות קניין רוחני

האתר והתכנים בו, והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד – "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר (להלן – "פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

10. סימני מסחר ושמות מסחריים

הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האתר או השירותים הניתנים במסגרתו (להלן – "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם (להלן – "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

11. זמינות האתר

זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתו תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתר ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

12. שינויים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתר ו/או התכנים. הנך מסכים כי החברה אינה אחראית על טעויות או תקלות שעלולות להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כאלה.

13. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

קישורים מסוימים המופיעים באתר מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים אלה והשירותים המקושרים אליהם אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראיים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד.

החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים אלה או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

14. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות של האתר המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה, והמופיעה בלינק הבא: מדיניות פרטיות. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להיכנס ו/או להתחבר ו/או להשתמש באתר, עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותתעדכן בה מעת לעת.

15. הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר והתכנים, לרבות כל תוכן של צד שלישי שמוצג באתר ולרבות תוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים, ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובתכנים אחרים של צדדים שלישיים הזמינים באמצעות השימוש באתר הינם באחריותו הבלעדית, וכי אין לנציגי החברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, באתר או בשירותים הניתנים באמצעותם, לרבות המוצרים שהוכנו ע"י הבשלנים.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האתר והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתר, בתכנים ובמוצרים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

מובהר בזאת כי החברה משמשת כמתווך בלבד בין הרוכשים לבין הבשלנים, וכי האתר מאפשר את הצגת המוצרים ע"י הבשלנים. הפרטים והמידע המוצגים באתר ביחס למוצרים, וכן כל מידע שיימסר לרוכשים כחלק מהתקשרות ישירה בין הרוכש והבשלן הרלוונטי, נמסרים ע"י הבשלנים בלבד לפי שיקול דעתם הבלעדי, ועל כן הפרטים והמידע הנ"ל הם באחריותם המלאה של הבשלנים. לחברה לא תהיה אחריות בשום צורה ואופן לכל מצג או מידע המוצג ע"י הבשלנים באתר ו/או בכל התקשרות אחרת עם הרוכשים. מובהר בזאת כי הפרטים והמידע השונים המוצגים באתר ביחס למוצרים או ביחס לבשלנים עצמם, אשר נמסרו לחברה ע"י הבשלנים, מוצגים בתום-לב ובאחריות הבשלנים בלבד וכי אין בהצגתם משום כל המלצה, הבעת דעה או נטילת אחריות בידי החברה ביחס לטיבם, איכותם, מרכיביהם או לאופן אריזתם בפועל של המוצרים המוצעים למכירה ע"י הבשלנים.

החברה אינה מייצרת, מוכרת או מציעה למכור, מפיצה, מובילה, משווקת, אורזת, או מספקת את המוצרים לרוכשים ואינה פועלת כעסק למכירת מזון מכל סוג שהוא, אלא מספקת לבשלנים פלטפורמה אינטרנטית אשר מאפשרת להם להציג בה את המוצרים למכירה, והיא אינה צד לעסקה שבין הבשלנים לבין הקונים. לחברה אין כל שליטה והיא אינה אחראית על חוקיות המוצרים וייצורם, טיבם, כשרותם (לרבות תעודת כשרות), איכותם, כמותם, מרכיביהם או אופן אריזתם בפועל או אחסנתם. לחברה אין שליטה על התנהלותם של הבשלנים והמשלחים. ככל שהרוכשים רואים בכך צורך, החברה ממליצה להם לבדוק בקפידה וביסודיות מול הבשלנים את התאמת המוצרים לדרישותיהם, רגישותם (לרבות אלרגיות שהם סובלים מהן) וצרכיהם בטרם יבצעו רכישה של מוצרים דרך האתר.

המשתמשים מסכימים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותם וסיכונם הבלעדי. החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה.

מובהר בזאת כי החברה אינה מפיצה, מספקת, מובילה, משלחת, מעבירה או מחלקת את המוצרים מהבשלנים לרוכשים. שירות זה ניתן ע"י המשלחים עבור המשתמשים. המשתמשים מסכימים בזאת במפורש כי השימוש בשירותי המשלחים היא על אחריותם וסיכונם הבלעדי, וכי החברה, לרבות מי מעובדיה ומנהליה, לא מתחייבים כי השימוש בשירותי המשלחים ייעשה באופן נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או יינתן ללא הפסקות מפעם לפעם.

מובהר בזאת כי החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י המשתמשים.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

16. הגבלת אחריות

החברה לא תהא אחראית לכל טענה, דרישה או תביעה משפטית (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תביעות נזיקיות, חוזיות וכו'), כלפי המשתמשים או כלפי כל אדם אחר, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או תכנים המוצגים באתר (לרבות תכנים של צדדים שלישיים ולרבות תכנים שהועלו לאתר על ידי בשלנים ו/או המשתמשים) בשל היעדר יכולת להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בקשר עם נזקים למחשב של המשתמש ו/או מידע המאוחסן בו (לרבות מחיקה חלקית או שלמה שלו), ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנוגע למוצרים שנרכשו ע"י הרוכשים, ו/או לכל נזק הנובע בקשר עם שירותי המשלחים, ולכל נזק אחר, ככל שהיה צפוי או שלא היה צפוי. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש שלו באתר או במוצרים.

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה ו/או מהאתר ו/או מהתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באתר ו/או בתכנים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בגין העסקה נושא העניין או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

17. שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

18. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו "תנאי השימוש מעודכנים ליום ___" ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

19. הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לאתר ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל חברות משתמש ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל בין היתר בשל אי עמידתך בסעיף 5 לעיל), בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

20. קטינים

על מנת להשתמש באתר על המשתמש להיות מעל גיל שש עשרה (16). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים באתר. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש באתר, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. כל משתמש יכול לפנות אלינו לכתובת contact@cookin.co.il , אם הינו סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שש עשרה (16).

21. כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בו, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר או הנוגעת לו, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

22. שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: contact@cookin.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

לדף הראשי